ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

posted in: topic, topic-health | 0

โถนั่งถ่ายแบบนั่ง เก้าอี้นั่งถ่าย

  • หรืออาจใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย

เก้าอี้นั่งถ่าย

  • ควรมีราวติดที่ผนัง เพื่อให้เกาะพยุงตัวเวลาลุกจากโถ การติดราวปกติจะติดตามขวาง
    แต่ผู้เขียนไปเที่ยวและได้เห็นการติดราวแบบดิ่งเพิ่มขึ่น ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาโหนตัวขึ้น และมั่นคงยิ่งขึ้น

ราวติดห้องน้ำ
ราวติดห้องน้ำ

 

 

Leave a Reply