วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต

posted in: topic, topic-health | 0

ระดับความดันโลหิต

 value

 

ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและล่าง ตัวอย่างค่าความดัน 120/90 อ่านได้ว่า ค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ 120 mmHg( มิลลิเมตรปรอท) ค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับ 90 mmHg

ค่าความดันโลหิตบน เป็นค่าความดันที่วัดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่วนค่าความดันโลหิตล่างเป็นค่าที่วัดจากการคลายตัวของหัวใจ

จากตราง

 • -ค่าความดันโลหิตตัวบน ปกติไม่ควรจะเกิน120mmHg
 • -กรณีความดันโลหิตตัวบน 120-139mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • -กรณีความดันโลหิตตัวบน 140-159mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1
 • -กรณีความดันโลหิตตัวบน 160 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่2
 • -สำหรับค่าความดัันโลหิตตัวล่างไม่ควรจะเกิน 80 mmHg
 • -กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 80-89 mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • -กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 140-159mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1
 • -กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 100 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่2

สำหรับเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ยังแสดงถึงค่าการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

ข้อควรปฎิบัติเมื่อจะวัดความดัน

  • -ไม่วัดความดันทันทีหลังอาหารมื้อหลักควรห่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  • -ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอก่อนทำการวัด
  • -ขณะวัดไม่ควรเหนื่อย หรือหมดแรง หรือมีอารมณ์เครียด เศร้าิBParm

 BParm

วิธีใช้เครื่องวัดความดันทีแขน

  • -การพันผ้าพันแขนมีวิธีดังนี้

 

                           1 สำรวจปลอกรัดแขนให้ปลายสอดผ่านห่วงโลหะ โดยให้แถบยึดอยู่ข้างนอก

                            2 สวมปลอกรัดแขน ให้แถบใกล้สายยางอยู่ด้านล่างและอยู่ด้านแขนในตามรูป ซึ่งบริเวณนั้นถ้าใช้นิ้วกลางกดดู จะรับรู้ถึงการเต้นของชีพจร

                            3วางแขนตามรูปบน

                   -การนั่งวัดความดันให้ถูกวิธี

 •               -ควรทำการนั่งและวัดความดันตามรูป กล่าวคือ วัดในท่านั่ง วางแขน และข้อศอกบนโต๊ะ จัดระดับให้ผ้าพันต้นแขน หรือผ้าพันข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
  • วิธีวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
   ภาพแสดงวิธีวัดความดันที่ถูกต้องด้วย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ

    

  BPwrist

 

วิธีวัดความดันสำหรับเครื่องวัดความดันข้อมือ

                 สวมที่ข้อมือด้านซ้าย โดยให้จอเครื่องวัดความดันอยู่ด้านฝ่ามือ ตามรูป 

                 พันสายพันให้กระชับ อย่าให้รัดหรือหลวมเกิน โดยให้ขอบห่างจากเส้นคั่นฝ่ามือประมาณ 1 ซม.

                  นั่งวัด ให้เครื่องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ ตามรูป

 • วัดความดันข้อมือ1 compวัดความดันข้อมือ2 compวัดความดันข้อมือ3 compวัดความดันข้อมือ4 comp

เครื่องวัดความดันแนะนำจาก www.gertexhealthshop.com

 

polygreen5-comp
รายละเอียดเครื่องวัดความดัน
polygreen-ข้อมือ2 comp
รายละเอียดเครื่องวัดความดัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****ควรวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันประจำโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

gertexhealthshop

 

 

Leave a Reply