พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย  ชมแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพิ่มเติม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัยพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย    #tour wheelchair

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย

   พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร , อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกันเป็นมรดกโลก  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ประกอบด้วยวัดโบราณหลายวัด ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี จึงสมควรจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

การเดินทางครั้งนี้ ใช้รถยนต์ตลอดการเดินทาง โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจ.อยุธยา  จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท แวะทานข้าวเที่ยงที่ ร้านนายตี๋ลูกชิ้นปลากราย3รส จ.นครสวรรค์ เดินทางต่อผ่านจ.กำแพงเพชร แวะเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หลังจากนั้นได้เดินทางต่อสู่จังหวัดสุโขทัย พักที่โรงแรม เรือนไทย ซึ้งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง
วันที่สอง เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ช่วงเช้า ทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสามพี่น้อง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ช่วงบ่ายแวะ แหล่งเตาสังคโลกบ้านเกาะน้อย ชมโครงกระดูกโบราณที่วัดชมชื่น หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่อำเภอเมือง  กลางคืนเนื่องจากเป็นวันเสาร์ สุโขทัยจะมีถนนคนเดิน รูปแบบคล้ายตลาดนัด มีอาหารพื้นเมือง และอาหารอื่นๆจำหน่าย มีขายเสื้อผ้า และของที่ระลึกอื่นๆจำหน่าย วันที่สี่ช่วงเช้า ชมอุทยานประวัติศาสตร๋สุโขทัย ช่วงบ่ายแวะชมพิพิธภัณฑ์รามคำแหง หลังจากกนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยใช้เส้นทางสู่จ.นครสวรรค์โดยผ่าน จ.พิษณุโลก

แผนที่ภาคเหนือตอนกลาง

 kumpaengpetch

อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

แผนที่กำแพงเพชร-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว
แผนที่กำแพงเพชร-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว
แผนที่กำแพงเพชร-จุดแวะชม
แผนที่กำแพงเพชร-จุดแวะชม-วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดพระนอน

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม พร้อมกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โบราณสถาานของเมืองกำแพงเพชร เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยมีอายุเก่าแก่กว่าปลายพุทธศตวรรษที่19 การเที่ยวชมกำแพงเพชรในครั้งนี้ ได้เที่ยวชมบริเวณนอกเมืองทางทิศเหนือจัดเป็นเขตอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร  มีกลุ่มโบราณสถานใหญ่น้อยกว่า 40 แห่ง สร้างอยู่บนเนินลูกลังขนาดย่อม  จุดแรกที่แวะคือศูนย์บริการข้อมูล สำหรับที่นี่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลที่ดีมาก มีวิดิทัศน์ให้ชมอธิบายถึงโบราณสถานที่สำคัญๆ เป็นแนวทางในการเลือกแวะชม และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่บริการติดรถพาชมและอธิบายโบราณสถานต่างๆ

 

 

 

วัดช้างรอบ

ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก ตัวช้างทำลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละตัวตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธ์พฤกษา เจดีย์ด้านบนเหลือเฉพาะฐานแปดเหลี่ยมและหน้ากระดานกลม ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีฐานวิหารขนาดใหญ่และถัดไปเป็นสระน้ำขุดลงไปในชั้นศิลาแลง

วัดพระสี่อิริยาบถ

อยู่ทางเหนือของวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือมณฑปแบบจตุรมุข กึ่งกลางทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมรับส่วนยอดหลังคา จากนั้นทำเป็นมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ผนังแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อให้เว้าเข้าไป และประดิษฐนานพระพุทธรูปแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนขนาดใหญ่ด้านทิศตะวันตกที่เกือบสมบูรณ์ พระพักตร์มีลักษณะศิลปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร คือพระนลาฎกว้าง พระหนุเสี้ยม

วัดพระนอน

เป็นวัดขนาดใหญ่ ภายในวัดใช้ศิลาแลงแทบทั้งหมด ภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถานและวัตถุโบราณหลายอย่าง เช่น ฐานอุโบสถเสาแปดเหลี่ยม วิหารซึงเดิมประดิษฐานพระนอน เจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม

 srisatchanalai 

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

ป้ายอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ป้ายอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

แผนที่ศรีสัชนาลัย

             มรดกโลกศรีสัชนาลัย ได้รับการอนุรักษ์ บูรณะ และ พัฒนาจากกรมศิลปกรและประกาศเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี 2534  เมืองศรีสัชนาลัยมีโบราณสถานและมีแหล่งโบราณคดีที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ภายในอุทยานมีต้นไม้ใหญ่มากมาย ทำให้ร่มรื่น มีรถรางให้นั่งชม และ แวะลงสถานที่สำคัญๆ ในอุทยานหลายแห่ง บางคันคนขับจะบรรยายประกอบทำให้เพลิดเพลิน  เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

รถรางที่พาเที่ยวชมอุทยาน คันนี้ผู้ขับบรรยายสดถึงประวัติ รายละเอียดโบราณสถานที่ขับผ่าน

โบราณสถานในอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งถือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ มีกว่า 40 แห่ง แต่เนื่องจากมีเวลาจำกัดจึงเลือกไปประมาณ 3 แห่ง ได้แก่ วัดช้างรอบ วัดพระนอน วัดสี่อริยาบถ วัดเจดีย์เจ็ดแถว

เหตุที่จัดโปรแกรมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นวันที่สอง เนื่องจากต้องเดินทางจากที่พักในอำเภอเมืองไปอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 40 กิโล จะได้ไปถึงอุทยานช่วงเช้า อากาศจะไม่ร้อน แดดไม่จัดเกินสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ควรจะพาผู้สูงวัยแวะเที่ยวชม โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็นเดินทาง เพราะไปมาสะดวก มีรถรางไว้บริการชมรอบๆ และแวะชมที่สำคัญต่างๆ ประกอบกับสถานที่ร่มรื่น ต้นไม้ใหญ่ภายในอุทยานเป็นต้นไม้ที่มีอายุยาวนาน

วัดช้างล้อม

แผนที่วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อมตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเกือบกึ่งกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัย บนที่ราบเชิงเขา โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงลังกา มีกำแพงแก้วสี่เหลื่ยมจัตตุรัสล้อมรอบ ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้งสี่ด้านรวม 39 เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่ มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขั้นสู่่ลานประทักษิณเหนือฐานประทักษิณ มีซุ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัย 20 ซุ้ม บริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตร ซึ่งประดับด้วยรูปสาวกปู้นปั้นลีลานูนต่ำจำนวน 17 องค์

นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฎในศิลาจารึกหลักที่1 ที่กล่าวว่าในปีพ.ศ.1829 พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทำบูชาและเฉลิมฉลอง จากนั้นจึงฝังลงในกลางเมืองศรสัชนาลัย แล้วก่อพระเจดีย์ทับลงไป

โบราณสถานภายในวัดที่ยังมีหลักฐานคือ วิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็ก 2 หลัง และเจดีย์รายอีก 2  องค์

 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อม โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานรูปดอกบัวอยู่ด้านหลังพระวิหาร และมีเจดีย์รายล้อมรวม 33 องค์  ด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายที่มีลักษณะเด่นคือ ฐานเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดเป็นทรงกลม ภายในเจดีย์มีซุ้มโถงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้น และมีภาพจิตรกรรมใช้สีแบบเอกรงค์เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า และเหล่าเทวดากษัตริย์ที่มาแวดล้อมถวายดอกไม้ ส่วนซุ้มจรนัมด้านหลังของเรือนธาตุจะทำเป็นพระพุทธนาคปรกอย่างสวยงาม

วัดนางพญา

[Slideshow "watnangpaya" not found]

ตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองทางทิศใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ ซุ้มด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นจนถึงภายในเจดีย์โถง วิหารศิลาแลงมีมุขหน้าและมุขหลัง ผนังวิหารเจาะช่องแสง ผนังด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นทำเป็นรูปกึ่งวานรกิ่งมนุษย์กำลังวิ่ง แต่ถูกทำลายเป็นบางส่วน  นอกจากนี้ยังทำเป็นลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม ฝีมือชั้นครู รูปแบบศิลปะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น

 

  sukothai 

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

 

แผนผังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

การเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สามารถขับรถแวะชมแต่ละแห่ง หรือใช้วิธีเดิน หรือนั่งรถรางของอุทยาน แต่รถรางอุทยานที่นี่ไม่มีการบรรยายและไม่จอดให้ลงสถานที่แต่ละแห่ง(พย.2559) หรือเช่าจักรยานขี่เที่ยวและแวะแต่ละแห่งได้ ดังนั้นถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกและดีที่สุดสำหรับการพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว การเที่ยวควรศึกษาแผนที่อุทยานให้ละเอียดก่อนเที่ยว

โบราณสถานในอุทยานมีหลายจุดที่สวยงาม แต่เนื่องจากเวลาที่จำกัด และ คำนึงถึงความสะดวกในการเข็นรถเข็นผู้สูงวัยพาท่านเที่ยว จึงแนะนำให้จอดแวะเพียง 2-3 แห่ง คือ

  • วัดมหาธาตุ
  • วัดศรีสวาย
  • อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
  • วัดศรีชุม

สำหรับวัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย และอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง อยู่ในบริเวณรอบในของอุทยาน ส่วนวัดศรีชุมอยู่รอบนอกของอุทยาน

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีเชื่อว่าสร้างขึ้นเมือคริสต์ศตวรรษที่ 13 สิ่งปลูกสร้างในวัดประกอบด้วย พระวิหารหลวง พระอุโบสถ วิหารอีก 10 หลัง และมีเจดีย์รายรอบแบบต่างๆมากถึง 200 องค์ ด้วยสิ่งปลูกสร้างที่มากมายเช่นนี้ เเสดงถึงความสำคัญของวัดแห่งนี้ ว่าเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของกรุงสุโขทัย

[Slideshow "wat-mahathat" not found]

 

วัดศรีสวาย

วัดศรีสวายตั้งอยู่ตอนใต้ของวัดมหาธาตุ ประกอบด้วยปราง3องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี 

วัดศรีชุม 

[Slideshow "watsrichum" not found]

สิ่งสำคัญในวัดศรีชุมได้แก่ พระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าพระพุทธรูปนี้ชื่อว่า พระอจนะ แปลว่าผู้ไม่หวั่นไหว หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร สูงจากฐานถึงยอดรัศมีเปลว 15 เมตร เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย มีรูปแบบศิลปสุโขทัย 
องค์พระอจนะของวัดศรีชุม สวยงามมาก ประกอบกับรอบๆวัดที่ร่มรื่น เหมาะยิ่งจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

 

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีวัดที่น่าสนใจอีกคือวัดสะพานหิน แต่เนื่องจากต้องเดินขึ้นเขา จึ่งไม่เหมาะที่จะเข็นรถเข็นเดินทางพาผู้สูงวัยเที่ยว

[Slideshow "saphanhin" not found]

 

 

 

 

 

โปรดติดตามตอนต่อไป

 

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

 

Leave a Reply